در ادامه آموزش تصویری درست کردن اسب سفالی را مشاهده کنید ….   طرز درست کردن اسب با گل سفال از گل آماده سفالگری مستطیلی به طول ۱۵ و عرض ۱۰ درست کنید. سپس سفال را روی گونی قرار داده…

آموزش تصویری درست کردن اسب سفالی