خیار ،کیوی،سیب،فلفل دلمه ای و خیلی میوه های دیگر را با این برش ساده می شود تزئین کرد… برش تزئینی خیار برش تزئینی خیار برش تزئینی خیار برش تزئینی خیار برش تزئینی خیار

برش تزئینی خیار