ترفندی ساده برای راحت و تمیز بریدن CD را ببینید     مقداری آب داخل یک ظرف بریزید و بگذارید به حد جوش برسد و اجاق را خاموش کنید     CD ها را بگذارید داخل ظرف محتوی آب…

ترفندی ساده برای راحت و تمیز بریدن CD