راه های آمادگی کودک برای رفتن به مدرسه روز اول مدرسه زودتر بیدار شوید تا استرس دیر رسیدن به مدرسه را نداشته باشد چند روزی بیشتر به اول مهر و بازگشایی مدارس باقی نمانده است. هم برای کلاس اولی ها…

راه های آمادگی کودک برای رفتن به مدرسه