در قرآن کریم نام ۲۶ نوع (گونه) جانور نام برده شده است(۴)، اما از جمله محدود جانورانی که قرآن کریم، بشر را به تفکر در خلقتش فرا می‌خواند شتر است. جالب آن‌که تعمق در آفرینش آن‌را در کنار آفرینش آسمان…

چرا خداوند انسان را به نگرش در خلقت شتر دعوت کرده چیست؟