در مورد چگونگی قرارگیری میز منشی و پرسنل یک فضای اداری باید به این نکتاتی  توجه داشت: ۱- همیشه ارباب رجوع به پشت میز دسترسی نداشته باشد. ۲- برای در معرض قرار نگرفتن مانیتور و یا اطلاعات خصوصی آنها این…