هتلی جادویی از حباب های شکیل هتل جادویی مجلل و متفاوتی در یکی از مناطق مدیترانه ای جهان وجود دارد که بواسطه بنای حبابی شکل این هتل به قصر حباب ها معروف است. استاد پیرکاردین مالک اصلی این هتل می…

هتلی جادویی از حباب های شکیل