روستایى که همچون سال هاى دور، رسوم و سنت هاى خودش را حفظ کرده است. نه خبری از تکنولوژی است و نه خبری از گذر زمان. روستای ایستا که روستای توقف و روستای بودن تمدن نیز نامیده می‌شود، واقع در…