راه های تشخیص زعفران تقلبی یکی از راه های تقلب در زعفران این است که کلاله های آن را با نوعی چربی، شکر، نمک یا عسل آغشته می کنند و وزن آن را افزایش می دهند. در این روش متقلبان…

راه های تشخیص زعفران تقلبی