انواع صرع به طور کلی صرع به دو دسته طبقه بندی می شود که در هر دسته انواعی از صرع گنجانیده می شوند. ۱- منتشر •  تونیک کلونیک • ابسال •  میو کلونیک •آتونیک • تونیک علت گنجانیدن انواع بالا…

نحوه درمان بیماری صرع