گیاهان عموماً بوسیله موارد زیر ایجاد مسمومیت می کنند: ● خورده شدن: وقتی که یک فرد بخشی از یک گیاه سمی را بخورد. ● تماس: وقتی که یک فرد با گیاه سمی تماس پیدا کند و این تماس سبب ایجاد…

با گیاهان سمی و آسیب های آنها آشنا شوید..!