راز موفقیت اپرا زنی که خیلی بدبخت بود ! اپرا وینفری: بزرگ‌ترین کشف در تمام طول تاریخ این است که یک فرد می‌تواند تنها با تغییر نگرش خود تغییر کند. اپرا وینفری، بزرگ‌ترین کشف در تمام طول تاریخ این است…

راز موفقیت اپرا زنی که خیلی بدبخت بود !