چند روزی بود که ستون مهره هایش درد می کرد، هرچه بررسی کرد، نتوانست علت آن را بیابد، مجبور شد با متخصص ارتوپد مشورت کند. آزمایش ها، عکس و … مشکلی را نشان نمی داد، در نهایت متوجه شدعطسه های…

کارهایی که ممکن است شما را راهي بيمارستان کند