طی دهه های گذشته میزان فعالیت ورزشی در میان زنان و دختران به نحو محسوسی افزایش پیدا نموده است. موازی با افزایش میزان پرداختن به ورزش میزان بروز ۳ آسیب ورزشی زنان نیز افزایش یافته است که آنرا تحت عنوان…

آسیب سه گانه ورزش بانوان