نشانه‌های آستیگمات بودن چشم کودک تا به حال دو بار اتفاق افتاده بود که وقتی نوه ۵/۱ ساله‌اش را با شوق و ذوق بسیار در آغوش می‌گرفت کودک با بی‌قراری و کلافگی خواسته بود از بغلش بیرون بیاید، بخصوص همان…

نشانه‌های آستیگمات بودن چشم کودک