کدام روش برای برنزه شدن مناسب تره؟ پوست هایی که با فراورده های گیاهی و شیمیایی برنزه میشوند ،عواقب جبران ناپذیری دارد می نشینید روبه روی آفتاب و چشم در چشمش می خواهید توجه آفتاب را جلب کنید. حالا هرطور…

کدام روش برای برنزه شدن مناسب تره؟