۳۱ مرداد روز تاسیس وزارت دفاع است که به عنوان روز صنعت دفاعی تعیین شده است. ۳۱ مرداد، روز صنعت دفاعی، روز یأس دشمنان و تیری زهرآگین برتابوت تحریم‌ها و تهدیدات زورگویانی است که با تحمیل جنگ نابرابر، سقوط…

روز صنعت دفاعی