با حرکات ورزشی مناسب آرتروز زانو را درمان کنید ۱- بلند شدن روی پله ( Stair Step-Ups): پای چپ را روی پله قرار دهید و با دست محافظ یا نرده ی پله را بگیرید. با پای چپ بر روی پله…

با حرکات ورزشی مناسب آرتروز زانو را درمان کنید