تحقیقات تایید کرده اند که مردان، خانم ها را با آرایش کمتر بیشتر دوست دارند ! در صورتی که اکثرا اینطور فکر نمی کنند در واقع همه ما در اشتباه بودیم. مردان  معتقدند که شما نباید از خانومی که خط…

آرایش کم بهتراست یازیاد