کاشت ابروی طبیعی و قابل رشد کمان ابروهای بالای چشمان آدمی با موهای طبیعی زیباتر است یا یک رنگ مصنوعی و خسته کننده به نام تاتوی ابرو؟ قضاوت کردن در مورد این سؤال که تاتو ابروها با رنگ بهتر است…

كاشت ابروی طبيعی و قابل رشد