تصاویر مسابقه آرایش طبیعت در مونت سن هیلاری کانادا مدت۶ سال است که در شهر کوچک مونت سن هیلاری در جنوب کبک ،کانادا – یک رقابت هنری برگزار میشود. تفاوت این رقابت هنری با سایر رویداد های هنری این است…

تصاویر مسابقه آرایش طبیعت