هفت پادشاه دیوانه با کارهای عجیب و غریب در اینجا قصد داریم سری به تاریخ و سبک زندگی برخی از پادشاهان بزنیم. در ادامه سرگذشت هفت پادشاه دیوانه با کارهای عجیب و غریب و شگفت انگیز را خواهید خواند. کالیگولا،…

هفت پادشاه دیوانه با کارهای عجیب و غریب