این فایده سنگ پا را نمی دانید همین سنگ پایی که درون حمام از آن استفاده می کنید می تواند کاربردهای فراوان و جالبی که فکرش را هم نمی کنید برایتان داشته باشد با سوزاندن کمی سقز و بو کردن…

این فایده سنگ پا را نمی دانید

مرد جوانی کنار نهر آب نشسته بود و غمگین و افسرده به سطح آب زل زده بود. استادی از آنجا می‌گذشت. او را دید و متوجه حالت پریشانش شد و کنارش نشست. مرد جوان وقتی استاد را دید بی اختیار…

داستان آموزنده سنگ یا برگ !