امام صادق (ع) به روایت از امام علی (ع) می‌فرمایند: خدا زیباست و زیبایی را دوست می‌دارد و دوست می‌دارد که نشانه نعمت بر بنده‌اش دیده شود خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد و برای اینکه بندگان آن زیبایی…