به‌طور کلى فرهنگ عامه ٔمردم زنجان یک‌دست نبوده و در مناطق مختلف داراى آداب و رسوم خاصى هستند. بنابراین وجوه اشتراکى میان آنان وجود دارد . آداب مهمان عموماً مهمان در میان مردم زنجان داراى مقام و منزلتى بزرگ است.…

آداب و رسوم مردم زنجان