ماه شعبان به خاطر قرار گرفتن تولد حضرت مهدی (ع) در آن دارای رسومات خاصی بوده است به خصوص اطعام که به صورت گسترده ای انجام می گرفته است .   روز چهارده شعبان در اردکان شب نیمه و در…

آداب و رسوم نیمه شعبان در اردکان