آئین ها واداب و روسوم هر کشور یکی از ارکان اصلی برای جذب توریست برای آن کشور و منطقه است. از حیطه آیین های کلی که بگذریم به رسوم و آداب جزیی تری میرسیم که اکثر اقوام کشور دارا میباشند…