از روزنامه و مجله باطله در این موارد استفاده می شود همه ما در خانه تعداد زیادی مجله و روزنامه باطله داریم که بهتر است به جای آنکه این صفحات کاغذ باطله را دور بیندازیم در جاها و مکان های…

از روزنامه و مجله باطله در این موارد استفاده می شود