بوی خاک باران خورده می آید. دو باستان شناس با لباس ها و دست های خاکی، زانو زده اند کنار سفالینه ها و یادداشت بر می دارند. موزاییک های کف مسجد جامع بقیه الله دولاب، مثل لایه نازکی از پوست…