حمله تمساح بزرگی در تاسیسات عسلویه یک تمساح گرسنه از یکی ازتالاب های فصلی عسلویه وارد تاسیسات صنعت گاز ایران در این منطقه و منطقه پارس شد تا آنجا چیزی برای خوردن پیدا کند! ورود بی سروصدای این تمساح بزرگ…

حمله تمساح بزرگی در تاسیسات عسلویه