ابتدا وارد مدیریت وبلاگ خود شوید و تمام کد های قسمت ویرایش قالب خود را پاک کنید

کد قالب مورد نظر خود را
Copy
کرده و در قسمت ویرایش قالبتان
Paste
کنید و سپس دکمه ی ثبت و بازسازی وبلاگ را بزنید