لینک های سریع : نایت ملودی | تعبیر خواب | تبليغات | تماس باما


تعبیر خواب :: برای دسترسی به کلمه مورد نظر بر روی حروف مورد نظرتان کلیک کنید ...
 الف  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش
 ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی

تعبیر دیدن یوز در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ی بر اساس حروف الفبا

يوز، حيواني است دردنده وhttp://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن ينگه در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ی بر اساس حروف الفبا

اگر در خواب ببيند که ينگه عروس و داماد
شده ايد، متاسفانه وضعيت خوشي در انتظار شما نيست. در اين صورت، لااقل يک
هفته مراقب اعمال ، رفتار و آمد و شدهاي خود باشيد و حتي الامکان از مسافرت
پرهيز نماييد.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن یشم در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ی بر اساس حروف الفبا

يشم، سنگي است سبز رنگ که از جواهرات در
جه دوم و کم ارزش محسوب مي شود مثل لعل، عقيق و حکم آن همان تعبير جواهرات
است. اگر زني به شما انگشتري از يشم بدهد از جانب او سکون و آرامش خواهيد
يافت و اگر خودتان جنسي از يشم داشته باشيد، فراغت خاطر در شما پديد مي
آيد. اگر انگشتري که از يشم داريد تنگ باشد از جانب زن يا همسرتان تحت فشار
قرار خواهيد گرفت. زني که به شما خيلي نزديک است شما را تحت فشار قرار مي
دهد. اگر مقدار زيادي سنگ يشم در خواب ديديد، از جانب زني سود مي بريد که
آن سود بسيار است و اندک نيست.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن یخ در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ی بر اساس حروف الفبا

يخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر
خارج از فصل ديده شود. مثلا در زمستان ديدن يخ خوب نيست اما از جابر مراکشي
نقل است که يخ در خواب گشادگي کارهاست. اگر در تابستان يخ فراوان ببينيد
که جمع مي کنيد ، از غم و رنج رهايي خواهيد يافت. ممکن است فصلي که در خواب
مي بينيد زمستان باشد اما در خواب احساس گرما داشته باشيد. احساسي که در
خواب داريد ملاک تعبير قرار مي گيرد نه فصلي که خواب ديده ايد. آب شدن يخ
به معني حل شدن مشکلات هم مي تواند باشد.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن یاقوت در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ی بر اساس حروف الفبا

ديدن ياقوت در خواب به زن تعبير مي شود.
ياقوت سرخ و کبود، نشان جمال و زيبايي زني است که سر راه شما قرار مي گيرد.
چنانچه بيننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببيند ياقوت دارد با زني
صاحب جمال ازدواج مي کند و اگر مردي که ازدواج کرده ببيند، همسرش باردار مي
شود و اگر همسرش باردار باشد، آن زن دختري صاحب جمال به دنيا مي آورد.
اصولا ديدن ياقوت در خواب به عقيده معبران نيک است و چنانچه ياقوت با رنگ
نامشخص باشد مال و دارايي است و چنانچه ياقوت زياد يا بزرگ ببيند، کام
بيننده خواب روا مي شود و مال بسيار حاصل مي کند.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن یاسمین در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ی بر اساس حروف الفبا

ابن سيرين معتقد است که درخت ياسمين زني
است که توانگر و بدخو و در عين حال خوب رو که خوي بدش را به ديدن روي
زيبايش تحمل مي کنيم. اگر ياسمين مفيد باشد، همان زن توانگر است ولي نيکو
فرجام و خوش عاقبت. ياسمين چون گل هاي درختي است با ريشه عميق و عمر زياد.
لذا ديدنش در خواب نيکو است. درخت ياسمين خوب است اما اگر کسي گل ياسمين از
درخت بچيند و به شما بدهد خوب نيست زيرا بين شما و آن کس هر کس هست جدايي
مي افتد. شايد دهنده گل همان نباشد اما گرفتن گل تنهاي ياسمين نشان جدايي
است بين گيرنده و شخصي که مورد توجه اوست. اگر دهنده گل ناشناس باشد غمي
است زودگذر و نه چندان ديرپا. چيدن ياسمين از درخت را نيز خوب ننوشته اند و
غم و رنج و دوري و جدايي و فراق تعبير دارد زيرا ياسمين چون از شاخه جدا
شود زرد و پرپر مي شود و از بين مي رود. برخلاف آن که اگر ساقه اش در آب
باشد مدتي مي ماند. مجلسي رحمه الله عليه در مورد غرس و نشان درختن گل اعم
از ياسمين و غيره معتقد است که غرس درخت خوب است و نشانه فرزند و ازدياد
مال و منال است، و شادي و اگر درخت ياسمين باشد دولتي است که از جانب زني
مالدار نصيب بيننده خواب مي شود.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبير ديدن يخچال در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ی بر اساس حروف الفبا

ديدن يخچال در خواب ، نشانة آن است كه فردي را آزار خواهيد داد كه مي كوشد از راه درست امرار معاش كند . اگر خواب ببينيد يخ داخل يخچال مي گذاريد ، نشانة آن است كه صاحب احترام و اعتبار خواهيد شد .http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبير ديدن یاس در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ی بر اساس حروف الفبا

ابن سیرین معتقد است که درخت یاس زنی است که توانگر و بدخو و در عین حال خوب رو که خوی بدش را به دیدن روی زیبایش تحمل می کنیم. اگریاس مفید باشد، همان زن توانگر است ولی نیکو فرجام و خوش عاقبت.یاس چون گل های درختی است با ریشه عمیق و عمر زیاد. لذا دیدنش در خواب نیکو است. درخت یاس خوب است اما اگر کسی گل یاس از درخت بچیند و به شما بدهد خوب نیست زیرا بین شما و آن کس هر کس هست جدایی می افتد. شاید دهنده گل همان نباشد اما گرفتن گل تنهای یاس نشان جدایی است بین گیرنده و شخصی که مورد توجه اوست. اگر دهنده گل ناشناس باشد غمی است زودگذر و نه چندان دیرپا. چیدن یاس از درخت را نیز خوب ننوشته اند و غم و رنج و دوری و جدایی و فراق تعبیر دارد زیرا یاس چون از شاخه جدا شود زرد و پرپر می شود و از بین می رود. برخلاف آن که اگر ساقه اش در آب باشد مدتی می ماند. مجلسی رحمه الله علیه در مورد غرس و نشان درختن گل اعم از یاس و غیره معتقد است که غرس درخت خوب است و نشانه فرزند و ازدیاد مال و منال است، و شادی و اگر درخت یاس باشد دولتی است که از جانب زنی مالدار نصیب بیننده خواب می شود.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
© NightMelody.com 2008-2017