لینک های سریع : نایت ملودی | تعبیر خواب | تبليغات | تماس باما


تعبیر خواب :: برای دسترسی به کلمه مورد نظر بر روی حروف مورد نظرتان کلیک کنید ...
 الف  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش
 ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی

تعبیر دیدن ویزانی در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف و بر اساس حروف الفبا

ديدن ويراني، گمراهي و ضلالت است ولي از
ديدن ويراني احساسي که در بيننده خواب پديد مي آيد بيشتر اهميت دارد. اگر
در خواب جايي را ويران ببينيد و از ديدن آن به هر که تعلق دارد خوشحال
شويد، تعبير ندارد ولي اگر ويراني ببينيد و اندوهي در شما پديد آيد غم و
غصه است. ويران کردن نيز چندان بد نيست چون سازدگي است و تازه بايد ديد کجا
و چه چيز را ويران مي کنيد.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن وضو در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف و بر اساس حروف الفبا

وضو گرفتن در خواب بسيار نيکو است به خصوص
اگر در عالم خواب نيت اقامه نماز داشته باشيد. معبران کهن نوشته اند اگر
کسي در خواب ببيند که در آب صاف و زلال وضو مي سازد از غم و رنج رهايي مي
يابد. ابن سيرين از ابراهيم اشعث نقل مي کند که اگر بيماري در خواب ببيند
وضو به نيت نماز مي گيرد، از بيماري شفا مي يابد و اگر وامداري ببيند از
زير بار دين بيرون مي آيد اگر در خواب ببينيد که وضو مي گيريد اما آب کدر و
تاريک و گل آلود است خوب نيست چرا که خواب شما مي گويد مشکلاتي براي شما
پيش مي آيد و درمانده مي شويد. به طور کلي ديدن وضو ساختن در خواب نيکو
است.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن وزغ در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف و بر اساس حروف الفبا

به قورباغه حرف ـ ق ـ نگاه کنيد.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن وانت در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف و بر اساس حروف الفبا

وانت، زندگي شخصي و خصوصي شماست. اگر در
خواب ديديد وانت مي رانيد و آسوده هستيد و مشکلي براي شما وجود ندارد خوب
است چون زندگي خصوصي آرامي را اداره خواهيد کرد. اگر بار داشته باشيد و اين
بار سنگين يا سبک باشد تجسم از وظايفي است که در زندگي شخصي را عهده گرفته
ايد يا خواهيد گرفت که هم ممکن است سنگين باشد و هم سبک و قابل تحمل. اگر
هنگام راندن وانت، چراغ ها روشن و افق روشن بود، آينده شما روشن است و اگر
جز اين بود، آينده خوب نيست. اگر شما در وانت بوديد و ديگري رانندگي مي
کرد، به وضعي مي سيد که کسي ديگر بايد به شما کمک کند و در زندگي خصوصي شما
دخالت نمايد.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن وان در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف و بر اساس حروف الفبا

ديدن وان حمام در خواب به معني داشتن زني
است که شما و زندگي شما را در بر مي گيرد و به خودتان اختصاص دارد و مي
توانيد در آن آرام بگيريد. اگر در خواب ببينيد وان چيني باشکوهي داريد ،
زني بلند همت و با شخصيت نصيب شما مي شود. چنانچه ازدواج کرده باشيد ، از
زني با اين خصوصيات مي توانيد بهره مند شويد. اگر وان حلبي و قراضه بود زني
بد دهن و هتاک و بي شخصيت و قدر ناشناس و تربيت ناپذير خواهيد گرفت و
چنانچه ازدواج کرده باشيد ، با چنين زني برخورد خواهيد داشت که خدا
عاقبتتان را بخير کند.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن وافور در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف و بر اساس حروف الفبا

وافور کشيدن در خواب، نشانه بيزاري از اين
عمل ناپسند است که باعث مي شود بيننده خواب، هرچه بيشتر از دود و دم فاصله
بگيرد و هرگز گرد آن نگردد. ديدن بعضي چيزها در خواب، بهتر از مشاهده آنها
در بيداري است.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبير وحشت در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف و بر اساس حروف الفبا

اگر خواب ببينيد به علتي دچار وحشت شده ايد ، نشانة‌ آن است كه دچار زيان و نوميدي خواهيد شد . اگر خواب ببينيد ديگران وحشت زده و مضطرب به نظر مي رسند ، نشانة‌ آن است كه اندوه دوستان شديداً بر شما تأثير مي گذارد .http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
© NightMelody.com 2008-2017