لینک های سریع : نایت ملودی | تعبیر خواب | تبليغات | تماس باما


تعبیر خواب :: برای دسترسی به کلمه مورد نظر بر روی حروف مورد نظرتان کلیک کنید ...
 الف  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش
 ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی

1 2 3
تعبیر دیدن نیمرو در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ن بر اساس حروف الفبا

ديدن نيمرو در خواب خوب است و اگر ببينيد
غذايي از نيمرو مي خوريد به پول مي رسيد. هر تخم مرغ که نيمرو شده باشد
فرصتي است نيکو که در اختيار شما قرار مي گيرد. اگر نيمرو چرب باشد کامروا و
شادکام مي شويد. اگر ببينيد که خودتان نيمرو درست مي کنيد کاري پر سود
انجام مي دهيد و اگر نيمرو به کسي بدهيد سودي به او مي رسانيد.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن نمد در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ن بر اساس حروف الفبا

نمد را چون از پشم مي بافند و پشم در خواب
هاي ما نعمت و برکت است نمد نيز ديدنش در خواب نيکو است و معبران نمد را
به مال حلال تعبير کرده اند. اگر ببينيد لباسي از نمد داريد با زني ثروتمند
ازدواج خواهيد کرد و اگر کفشي از نمد داشته باشيد، به سفري مي رويد که سود
زيادي از اين سفر عايدتان مي گردد. اگر ببينيد فرشي از نمد داريد، به
قناعت و شرافت زندگي خواهيد کرد و نزد مردم احترام زياد خواهيد يافت. اگر
در خواب ببينيد نمدي داريد که سوخته، به مال شما تجاوز مي شود و اگر ببينيد
نمدي را خودتان مي سوزانيد مال خويش را هدر مي دهيد.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن نقره در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ن بر اساس حروف الفبا

اگر در سن ازدواج باشيد و نقره در خواب
ببينيد ازدواج مي کنيد. اگر نقره خام شکل نگرفته ببينيد با دختري صاحب جمال
ازدواج خواهيد کرد و چنانچه ازدواج کرده باشيد و نقره در خواب ببينيد
داراي فرزند دختر مي شويد. اگر ببينيد باري از نقره داريد تکليف و وظيفه اي
سنگين بر عهده شما محول مي گردد. اگر کسي نقره به شما داد يا ظرفي از نقره
به شما هديه کرد ، دوستي شما را راهنمايي و هدايت و دلالت مي کند و او خير
شما را مي خواهد. اگر ببينيد انگشتري از نقره داريد صاحب دختر مي شويد و
اگر ببينيد دگمه هاي لباس شما از نقره است ، همسرتان دختري مي آورد که به
او شباهت دارد.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن نعل در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ن بر اساس حروف الفبا

نعل، از قديم ترين ايام، نشان روي آوردن
شانس و بخت و اقبال بوده است. بسياري از اقوام، نعل را به سر در خانه خود
مي کوبند و آن را خوش و خوب مي دانند و نشان اقبال و بخت بيدار. در مورد
کوبيدن نعل به سر در خانه افسانه هايي نيز هست که چون از ما نيست در مي
گذريم و تعريف نمي کنيم. اگر نعل اسبي را در راه بيابيد، شانس به شما روي
مي آورد و اگر نعل خر و استر بيابيد به سفر مي رويد.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر نعره کشیدن در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ن بر اساس حروف الفبا

نعره کشيدن در خواب تعبير روشن و مشخصي
ندارد و بيشتر به خاطر پرخوري و زود خوابيدن است. بسياري از اشخاص، به خاطر
خوردن شام سنگين و نداشتن وقت کافي براي بيدار ماندن، با معده پر مي
خوابند و خواب مي بينند که بختک روي آنها افتاده و به خاطر رهايي از بختک،
نعره مي کشند و با وحشت از خواب مي پرند. اين نوع خواب ديدن را زياد جدي
نگيريد.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن نشاسته در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ن بر اساس حروف الفبا

نشاسته ماده اي است که از گندم مي گيرند و
ديدنش در خواب نيکو است و خير و برکت تعبير مي شود. اگر در خواب ببينيد که
غذايي از نشاسته مي خوريد به نعمت مي رسيد و چنانچه ببينيد خودتان نشاسته
درست مي کنيد کاري انجام مي دهيد که در آن برکت است.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن گل نرگس در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ن بر اساس حروف الفبا

نرگس، ظرافت و لطافت و ذوق و شعر و دوستي و
عشق است چه مرد در خواب ببيند و چه زن. بوي گل نرگس از عطرهاي بهشتي است و
چنانچه در خواب احساس کنيد بوي نرگس به مشامتان مي رسد ميمون و مبارک است
چون مي گويند نسيم بهشتي بوي نرگس و مريم همراه مي آورد. نوشته اند اگر زني
در خواب ببيند نرگس تازه دارد، صاحب دختري جمال مي شود و اگر شوهر ندارد
با مردي دلخواه ازدواج مي کند. نرگس، گلي است بسيار ظريف و لطيف و پرپر
کردن و پژمردن آن در خواب خوب نيست. اگر کسي ببيند گل نرگس پژمرده اي در
گلدان دارد بيمار مي شود و چنانچه زني ببيند گل نرگس مي چيند و از زمين جدا
مي کند خوب نيست چون نوشته اند که نشان جدايي بين زن و شوهر است.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن نردبان در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ن بر اساس حروف الفبا

اگر در خواب ببينيد که از نردبان بالا مي
رويد، خوب است و خواب شما مي گويد در کار پيشرفت مي کنيد و ارتقاء مي
يابيد. اما پايين آمدن از نردبان خوب نيست چون تاويلي است از سقوط و نزول و
تنزل شان و مقام. اگر نردبان از آهن باشد نشان استحکام کارهاي شماست و اگر
نردبان از چوب باشد تزلزل و سستي را خبر مي دهد. اگر از نردباني بالا مي
رويد که تا بي نهايت ادامه دارد و در خواب ندانيد سر آن کجاست خوب نيست چون
همان طور که در پرواز هم گرفته شده رفتن بدون بازگشت تا اعماق آسمان به
مرگ تعبير شده است.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن نخود در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ن بر اساس حروف الفبا

معبران نوشته اند که نخود چه خشک باشد و
چه تر، نشان غم و اندوه است و اگر با گوشت پخته خورده شود بهتر است.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن نخل در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ن بر اساس حروف الفبا

خرما، محصول نخل که غالبا در جنوب کشور مي
رويد، شيرين و مطبوع است. ديدن نخل در خواب به شرط اين که سرسبز و با
طراوت باشد ثمر شيرين دارد و بايد منتظر پيش آمدهاي خوبي باشيد. ديدن نخل
پژمرده و بي ثمر در خواب را بايد نشانه روزهاي سخت و ناگوار بدانيد که
انشاء الله پيش نخواهد آمد.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
1 2 3
© NightMelody.com 2008-2017