لینک های سریع : نایت ملودی | تعبیر خواب | تبليغات | تماس باما


تعبیر خواب :: برای دسترسی به کلمه مورد نظر بر روی حروف مورد نظرتان کلیک کنید ...
 الف  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش
 ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی

1 2 3 4
تعبیر دیدن قیر در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ق بر اساس حروف الفبا

نوشته اند: قير در خواب نشان روزي است ولي
قير اگر انباشته باشد يا گسترده فرق مي کند. در زمان حال از قير براي
اسفالت جاده ها و خيابان ها و اندود بام ها استفاده مي کنند و اين در گذشته
معمول نبوده لذا تعبيري که امروز براي قير هست با تعبير معبران کهن فرق مي
کند. داشتن قير انباشته که سياهي آن ديده شود وقار و سنگيني است. حرمت و
احترام است. چنانچه در خواب ببينيد بشکه بزرگي داريد که انباشته از قير است
و سياهي آن ديده مي شود مورد احترام مردم قرار خواهيد گرفت. ديدن تعداد
زيادي بشکه قير، مالي است فراوان و خواسته اي است سنگين ولي قير گسترده مثل
قيري که براي گرفتن سوراخ هاي بام و قايق ها يا اسفالت يا اندود بام ها به
کار مي رود گرفتاري است و دست و پاگيري به خصوص اگر پايتان به آن آلوده
شود.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن قیچی در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ق بر اساس حروف الفبا

قيچي در خواب نماينده يک نفر نيست بلکه
معرف دو نفر است. مثل زن و شوهر يا خواهر و برادري فتنه انگيز و تفرقه
انداز و موجب نفاق و جدايي. قيچي را اگر در خواب در دست داشته باشيد يا اگر
در دست ديگري ببينيد تعبيري متفاوت دارد ولي به هر حال بيننده خواب يا
عامل است يا معلول. قيچي تفتين و فتنه انگيزي و ايجاد تفرقه است و چنانچه
در دست ديگري باشد خواب شما خبر مي دهد که در مورد شما دو نفر متفقا فتنه
مي کنند. اگر در دست شما باشد اين شما هستيد که به کمک ديگري فتنه مي کنيد و
نفاق به وجود مي آوريد. مثلا با کمک همسرتان يا خواهر و برادرتان. ممکن
است اين کار عمدي نباشد ولي به هر صورت هست. اين تعبير در صورتي است که
قيچي محور خواب باشد ولي اگر محور نباشد اثر کلي ندارد.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن قوز در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ق بر اساس حروف الفبا

اگر در خواب ببينيد که قوز درآورده ايد
نبايد زياد نگران و متحوش باشيد. قوز داشتن در خواب قابل تفسير است و يک
تعبير خاص و معين ندارد. اگر در خواب ببينيد که در پشت خود قوز در آورده
ايد و اين قوز سنگيني ندارد و خودتان از داشتن آن ناراحت نيستيد مالي
اندوخته به شما مي رسد که زياد است . ولي اگر قوز سنگيني بکند و شما از
داشتن آن ناراحت باشيد غم و اندوه است. غمي است که شما را مي آزارد و بر
دوشتان سنگيني مي کند. اگر قوز داشته باشيد و در خواب از داشتن آن احساس
شرمندگي بکنيد گناهي مرتکب مي شويد که سر زبان ها مي افتيد و به همان علت
درباره شما حرف مي زنند و حتي مورد سئوال و مواخذه قرار مي گيريد. اگر در
خواب ببينيد که قوز داريد و آن را پنهان مي کنيد در خفا گناهي مرتکب مي
شويد. اگر در خواب ببينيد که قوز داريد و قوز شما از لباس بيرون افتاده به
طوري که ديده مي شود در حق شما سخن چيني مي کنند و فتنه مي انگيزند و به
شما تهمت مي زنند . اگر در خواب ببينيد که روي سينه شما بود از جانب
همسرتان يا فرزندتان غمين مي شويد . اگر فرزند نداريد همسرتان شما را مي
آزارد و اگر فرزند بزرگ داريد او دردسر ايجاد مي کند.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن قوری در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ق بر اساس حروف الفبا

قوري در خواب هاي ما زن يا مردي است
حسابگر و دقيق که قدر مال خودش را مي داند و پول را حفظ مي نمايد و پشيزي
بيش از نياز خرج نمي کند.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن قورمه در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ق بر اساس حروف الفبا

قورمه گوشت، نعمت يا پولي است مانده که
ديگري اندوخته و ذخيره کرده ولي به شما که بيننده خواب هستيد مي رسد اما
اين نعمت پول ملال انگيز و دردسر آور است. قورمه اگر گوشت خالي باشد نعمت و
پول بي دردسر است. اگر چربي داشته باشد دردسر آور است و اگر شور و نمک سود
باشد غم انگيز و ملال آور مي باشد. در اصطلاح قورمه گوشتي است نيم بريان
که با چربي خود گوشت و نمک فراوان در خيک و کيسه مي کنند و براي زمستان
باقي مي گذارند. قورمه هر چه بيشتر چرب و نمک سود باشد دردسر و غم و اندوه
آن بيشتر است. اما قورمه سبزي نعمتي است تفنن آميز و سرگرم کننده و شادي
بخش. مثل مجاني به يک تور گردشي رفتن. اگر در خواب ببينيد که قورمه سبزي مي
خوريد، به خصوص اگر اين غذا را دوست داشته باشيد، به چنين نعمتي مي رسيد.
قورمه سبزي چون آميخته اي است از سبزي هاي معطر و مختلف و گوشت، نعمت تفنن
آميز تعبير مي شود به شرطي که ترش و شور نباشد.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن قورباغه در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ق بر اساس حروف الفبا

معبران اسلامي و قديمي در مورد قورباغه يا
وزغ يا غوک مطالب متفاوت و مختلفي نوشته اند که چون تباين زياد دارد از
ذکر آن ها در مي گذريم. اين تعبيرات و تاويلات بر مبناي توجه به نحوه زيست
قورباغه انجام گرفته است به اين صورت که چون اين جاندار ذوحياتين غالبا
شبها ظاهر مي شود و در آبگيرها سر و صدا راه مي اندازد آن را به شب زنده
داران و زهاد تشبيه کرده اند. براي نمونه ابن سيرين نوشته: اگر کسي در خواب
ببيند وزغ دارد با مردي زاهد هم صحبت مي شود. اگر در خواب قورباغه اي
ببينيد با انساني کج خو و ياوه گو و پرمدعا برخورد خواهيد داشت. کلا
قورباغه در روياهاي ما آدمي است نمام، بدگو و غيبت کننده که بسيار حرف مي
زند و حتي کساني که سخنانش را مي شنوند به بيهودگي گفتارش وقوف کامل دارند.
اگر در خواب ببينيد جائي قورباغه هاي بسيار هست در جمعي مردم بدطينت و
بدسيرت وارد مي شويد که طبعا چنين محلي امن نمي تواند باشد. اگر ببينيد
قورباغه اي در اتاق يا خانه شماست مهماني به شما وارد مي شود که از حضورش
خشنود نمي شويد و رنج مي بريد. اگر قورباغه را در جوي آب يا مجاري قنوات و
آبگيرها يا در حوض و استخر ببينيد آنقدرها بد نيست که در محلي غير مالوف
مشاهده کنيد. مثلا جاي قورباغه در اتاق و کمد لباس نيست و مشاهده اين
جاندار در چنين جاهايي خوب نيست. اگر در خواب ببينيد که قورباغه اي در بستر
و رختخواب شماست يا مثلا زير تختخواب شما رفته و قايم شده چنانچه ازدواج
نکرده يا همسر نداشته باشيد زني بد نصيب شما مي شود و اگر زن داريد با
همسرتان برخورد نامطلوب خواهيد داشت تا آنجا که فحاشي مي کنيد. اين تعبير
براي زن و مرد يکسان است. اگر ببينيد قورباغه اي در جيب لباس شماست مال شما
را مي برند و ناسپاسي مي کنند و پشت سر شما بد مي گويند. اگر قورباغه اي
در خواب به پشت شما چسبيده باشد از جانب برادرتان اندوهي به شما مي رسد و
اگر بر سينه شما چسبيده باشد از جانب پسرتان اندوهگين مي شويد و اگر در
شلوارتان باشد زن و همسرتان شما را ناراحت خواهند کرد. چنانچه در خواب کيف
يا ساک داشته باشيد و آن را بگشاييد و قورباغه اي را در آن ببينيد نشان آن
است که به سفر مي رويد و در اين سفر همسفري نا اهل نصيب شما مي گردد. اگر
قورباغه را بر درخت، مخصوصا روي شاخه هاي درخت ببينيد شما را فريب مي دهند و
در واقع گندم نمايي و جو فروشي مي کنند. خانم ايتانوس معبر يوناني مي گفت:
قورباغه کسي است که در حضور انسان لبخند مي زند و خوش خدمتي مي کند ولي
همين که از او جدا شديد پشت سرتان فحش مي دهد و تهمت مي زند و بد و بيراه
مي گويد. اين تعريف در مورد قورباغه در خواب هاي ما کاملا درست است.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن قوچ در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ق بر اساس حروف الفبا

ديدن قوچ در روياهاي ما مبارک است و مبشر
خير و برکت و نعمت مي باشد. يکي از معبران نوشته است که قرباني کردن قوچ
در خواب نشان رستگاري بيننده خواب است ولي اگر به عنوان استفاده از گوشت
حيوان باشد همين طور که گفته شد نعمت و برکت است زيرا گوشت حيوان حلال گوشت
خير و برکت تعبير شده است. قوچ در خواب اگر سفيد باشد بهتر از آن است که
سياه باشد. قوچ لاغر و ضعيف فقط نعمت است ولي قدرت نيست.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن قند در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ق بر اساس حروف الفبا

قند در خواب هاي ما نفع و مال و سود و
بهره است و آن چيزهايي است که به منافع مالي مي انجامد. قند که شيريني را
در خاطر ما تداعي مي کند در خواب هاي ما نيز خوشي و کامروايي را شکل مي
بخشد. خوردن قند در خواب کاملا طبيعي است و به ندرت ممکن است محور خواب
قرار بگيرد. اتفاق مي افتد که در خواب مي بينيم قند فراواني خريده ايم و به
خانه مي بريم اين سود و نفعي است که عايد ما و خانواده ما مي گردد که
بيننده خواب عامل آن است. قند زياد مال است و قند کم که بخوريم شيريني و
خوشي زودگذر است. ابن سيرين نوشته: اگر ببينيد قند مي خوريد کاري به تعجيل
انجام مي دهيد که از آن پشيمان مي شويد. اگر قند را با چيز تلخ آميخته
بخوريد بهتر است. مثلا در خواب ببينيد که قهوه را با قند مي خوريد، اين
نشاني است از زدودن غم و اندوه. اگر در خواب ببينيد که با قندشکن قند مي
شکنيد با پول خود کاري انجام مي دهيد که سود بخش است و سرگرم کننده و مي
تواند ديگران را نيز مفيد واقع شود. اگر در خواب ببينيد قند مي خريد خوب
است زيرا مي گويد به امري شادي بخش دسترسي مي يابيد ولي قند فروختن در خواب
خوب نيست. تعارف قند خوب است چون مي گويد که در شادي خود ديگران را سهيم
مي کنيد ولي اگر قند را بفروشيد شادي خود را از دست مي دهيد.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن قناری در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ق بر اساس حروف الفبا

قناري مرغ غم و رنج و مرغ بيماري است و
رنجوري به خصوص اگر زرد يک دست باشد. اگر در خواب ببينيد که قناري در قفس
داريد که زرد است يا لکه اي زرد به بدنش ديده مي شود با زني بيمارگونه
برخورد خواهيد کرد و اگر قفس در خانه شما و متعلق به شما باشد زني از
متعلقان شما بيمار مي شود. اگر قناري بخواند و شما در خواب از صداي او
خوشتان بيايد غمين و اندوهگين مي شويد. اگر قناري از قفس متعلق به شما
بگريزد زني بيمار مي ميرد. به هر حال ديدن قناري زرد يا با نشاني زرد رنگ
در خواب خوب نيست و اگر زرد نباشد و شما آن را قناري بيانگاريد تعبير مرغان
زينتي ديگر را دارد.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن قناد در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ق بر اساس حروف الفبا

قناد در خواب هاي ما انساني است دروغگو که
سخنان مداهنه آميز و فريبنده مي گويد، چرب زبان و شيرين گفتار است اما
حقيقت ندارد و بي آن که زيانکار باشد سود بخش هم نيست. اگر در خواب ببينيد
که خودتان قناد شده ايد و شيريني مي فروشيد دروغ مي گوييد و اطرافيان خويش
را با سخنان فريبنده خوش دل نگه مي داريد. اگر در خواب ديديد از قنادي
شيريني مي خريد فريفته چيزي يا کسي مي شويد که بعدا خودتان به غير مفيد
بودن کاري که کرده ايد پي مي بريد. متاعي که قناد به شما مي دهد در خواب
لذتي است زودگذر که ندامت و پشيماني باقي مي گذارد. اگر در خواب ببينيد که
با چند جعبه شيريني از قنادي خارج مي شويد کارهاي عبث و بيهوده مي کنيد.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
1 2 3 4
© NightMelody.com 2008-2017