لینک های سریع : نایت ملودی | تعبیر خواب | تبليغات | تماس باما


تعبیر خواب :: برای دسترسی به کلمه مورد نظر بر روی حروف مورد نظرتان کلیک کنید ...
 الف  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش
 ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی

1 2 3 4
تعبیر دیدن فينچ در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ف بر اساس حروف الفبا

فينچ مرغي است زينتي که بومي سرزمين ما
نيست و از کشورهاي ديگر به ايران آورده شده لذا تعبيري که براي ما دارد با
آنچه معبران غربي درباره اش مي نويسند بايد متفاوت باشد. معبران سنتي و کهن
درباره فينچ چيزي ننوشته اند چون آن را نمي شناخته اند. اگر در خواب
ببينيم که يک يا چند فينچ در قفس داريم با يک يا چند نفر انسان پر تحرک و
شلوغ و پر سر و صدا و غير مفيد برخورد خواهيم داشت. فينچ ضمنا همسايه اي
است پرگو و وراج. اگر در خواب ببيند که يک فينچ وارد خانه شما شده از يک
نفر غريب و بيگانه سود مي بريد ولي اگر ديديد فينچي داشته ايد که رفته يا
مرده دوستي را از دست مي دهيد. اگر ديديد تعدادي فينچ روي سيم برق يا تلفن
به طرف خانه شما نشسته اند مردم درباره شما حرف خواهند زد ولي اگر پشتشان
به طرف خانه شما باشد نزد شما از ديگران بد مي گويند.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن فین در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ف بر اساس حروف الفبا

اگر در خواب ببينيد که بيني شما گرفته و
در آن حالت فين بکنيد که مخاط بيني خارج شود و راه تنفس گشوده گردد نشان آن
است که مشکلي براي شما پيش مي آيد که آن را به اندک تلاش رفع مي کنيد و
آسوده مي شويد. اگر در خواب ببينيد که بيني شما گرفته و هر چه فين مي کنيد
چيزي از آن خارج نمي شود مشکلتان باقي مي ماند. اگر ديديد فين کرده ايد و
خون بيرون آمد مالي از شما هدر مي رود که اهميت آن به اندازه مقدار آن خون
است. اگر خون را ببينيد و بترسيد مال بيشتري از شما هدر مي رود و اگر
نترسيد مهم نيست. اگر سرخي خون را هم در خواب تشخيص ندهيد باز مهم نيست.
اگر در خواب فين کرديد و مخاط آن را به زمين افکنديد مال خود را بي جا خرج
مي کنيد. اگر دست شما آلوده به فين شد و بر لباس کسي ماليديد ديگري را از
خود مي رنجانيد و اگر به لباس خودتان ماليديد کاري مي کنيد که مستوجب شماتت
مي شويد.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن فیله در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ف بر اساس حروف الفبا

فيله گوسفند يا گاو در بيداري گوشتي است
نرم و قابل کباب کردن و خوردن. در خواب نيز مالي است که آسان خرج مي شود
اما به دست آوردنش تصادفي است. نوشته اند فيله گاو يا گوسفند مالي است
اندوخته و حلال که به دست بيننده خواب مي رسد و يا پولي است غير منتظره که
دريافت و تحصيل آن ناگهاني است و اين پول شايد به همين علت آسان هزينه مي
شود و به هدر مي رود. برخي از معبران نوشته اند فيله مال پنهان است. مثل
پولي که کسي پنهان کرده و بعد آن را فراموش کرده باشد و بيننده خواب تصادفي
آن را بيابد. ابن سيرين نوشته: دليل مال نهاني است که بيابد و هزينه کندو
اگر ببيند که گوشت فيله پخته مي خورد مالي را که خود نهان کرده مي يابد و
به هدر مي دهد. دسته اي ديگر از معبران معتقدند که فيله در خواب فرزند است
آن هم فرزند عزيز و يکي يکدانه و چنانچه کسي فرزند نداشته باشد صاحب فرزند
مي شود که آن فرزند نزد او بسيار عزيز خواهد بود.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن فیل در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ف بر اساس حروف الفبا

فيل حيواني است که براي ما ايرانيان
تقريبا ناشناخته است. بومي سرزمين ما نيست و بيشتر آشنايي هاي ما به خصوص
در کودکي با افسانه ها همراه بوده است. شايد به همين علت معبران ايراني در
مورد فيل تعابيري نوشته اند که درست به نظر نمي آيد. مثلا نوشته اند ( فيل
پادشاه عجم است و اگر سوار فيل باشيد زن ايراني مي گيريد و چنانچه پياده
کنار فيل باشيد زن عجمي و ايراني بر بيننده خواب چيره و مساط مي شود.) مي
بينيد که فيل هيچ ارتباطي با زن ايراني نداردهمين طور در موارد ديگر که
پادشاه عجمي نمي تواند باشد. اما امروز با وجود کتاب ها و راديو و تلوزيون
شناخت ما از فيل بيشتر شده. فيل در روياهاي ما نشان عظمت در نعمت و قدرت
است و در عين حال نرمش و ملايمت. اگر در خواب ببينيم که سوار فيل شده ايم و
آن حيوان عظيم الجثه از ما اطاعت مي کند به قدرت و شوکت مي رسيم. در هر
رشته و هر موقعيتي که هستيم ترقي مي کنيم و اين ترقي، چشمگير است. چنانچه
در خواب ببينيم گله اي فيل عبور مي کند و ما به تماشا ايستاده ايم با جمعي
از اعظام و بزرگان برخورد خواهيم داشت. اگر ببينيد که در کنار فيل بزرگي
قرار گرفته ايد موقعيتي بدست مي آوريد که مي توانيد بزرگ شويد. اگر بر فيل
سوار شديد که تعبيرش را نوشتم ولي اگر نتوانستيد سوار شويد موفق و کامياب
نمي شويد. فيل دشمن نمي تواند باشد چون سمبل آرامش است پس اگر ديديد که
فيلي سر به دنبال شما گذاشته در جريان حادثه اي بزرگ قرار مي گيريد که عظمت
آن شما را مي ترساند.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن فیروزه در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ف بر اساس حروف الفبا

فيروزه در خواب قدرت رواني و روحي است و
نشان تسلط بر اعصاب و خويشتن داري. در اين سنگ چيزي هست که در هيچ يک از
سنگ هاي بهادار نيست. فيروزه سنگي است بسيار خوش رنگ و زيبا و ارزنده اما
اگر کسي با دست چرب آن را لمس کند فاسد و خراب مي شود و ارزش خود را به طور
کلي از دست مي دهد به طوري که جواهر سازان آن را از حلقه انگشتري جدا مي
کنند و دور مي افکنند و در سطل زباله مي اندازند. به همين سبب آن را قدرت
رواني و تسلط بر اعصاب دانسته اند. اعصاب انسان نيز ظريف است و گاه به اندک
اشاره اي مخدوش مي گردد و شخص چنان کنترل خود را از دست مي دهد که احتمالا
به نابودي خويش يا ديگران اقدام مي کند. بعضي از معبران فيروزه را فتح و
پيروزي دانسته اند. شايد اين به سبب تشابه اسمي باشد و دسته اي ديگر عمر
دراز و فرزند شمرده اند و در نفايس نوشته شده فتح و نصرت و عمر دراز و
فرزند. اگر در خواب ببينيد فيروزه داريد بايد همان طور که از فيروزه مراقبت
مي نماييد مراقب اعصاب و برخوردهاي خويش باشيد. رنگ اين سنگ فيروزه اي
قشنگ آرام بخش اعصاب است ولي خود نمايانگر حساسيت اعصاب نيز هست. ابن سيرين
نوشته: اگر کسي در خواب ببيند که فيروزه اي از او ضايع شد مرادش بر نيايد.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن فنر در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ف بر اساس حروف الفبا

فنر را در خواب نمي بينيم مگر در رابطه با
يک ماشين يا دستگاه يا ساعت و هر چيز ديگري که فنر در آن نقشي ايفا مي کند
و وظيفه اي بر عهده دارد. اگر در خواب ببينيم که حلقه اي از فنر ساعت
داريم که ندانيم ساعت آن کجاست و چه شده خواب ما مي گويد انرژي و توان و
تدبير کار را داريم ولي زمينه مساعد به دست نمي آوريم که خود را نشان بدهيم
ولي اگر ساعتي داشته باشيم که فنر نداشته باشد نشان آن است که در امري به
سبب بي تدبيري و عدم توانايي در مي مانيم. اگر در خواب ببينيم که اتومبيل
ما فنرهاي نو و محکم دارد در کار خويش استحکام و قدرت پيدا مي کنيم و از
همگان پيشي مي گيريم ولي اگر اتومبيل ما فنر شکسته و ضعيفي داشته باشد خواب
مي گويد که در کار در مي مانيم و توان و قدرت همدوشي و برابري را از دست
مي دهيم.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن فندک در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ف بر اساس حروف الفبا

اگر در خواب ببينيد که کسي فندک به شما
هديه داد امکاناتي در اختيارتان قرار مي دهد که هم مي تواند مفيد و موثر
باشد و هم زيان بخش. او امکان را در اختيار شما قرار مي دهد و بقيه به
تدبير و تعقل خود شما سپرده مي شود. اگر ديديد فندک داريد و مي زنيد که کسي
سيگارش را روشن کند يا در خواب مي بينيد که فندکي در جيب خويش داريد امکان
آن را به دست مي آوريد که کاري بديع و غير منتظره انجام دهيد. کاري که
باورشان نمي شود از شما ساخته باشد ولي اين هم مي تواند مفيد و تحسين
برانگيز يا شماتت بار باشد. اگر در خواب ببينيد فندکي داريد که خراب شده،
مثلا گاز ندارد، سنگ ندارد، يا قوه اش تمام شده به کمک کوچکي براي انجام يک
کار بزرگ نياز پيدا مي کنيد.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن فندق در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ف بر اساس حروف الفبا

فندق در خواب نعمتي است حلال و بسيار نيکو
که نصيب شما مي شود. اگر در خواب ببينيد که فندق پوست مي کنيد و مي خوريد
نعمتي حاصل مي کنيد که همان طور بايد از زوائد بزداييد و بيالاييد و بعد از
آن بهره بگيريد. پوست فندق دشواري اندکي است که نعمتي را فرا گرفته. شکستن
و زدودن پوست و بعد خوردن مغز فندق اين معنا را مي رساند که براي تحصيل
نعمتي که مورد توجه شماست لازم است چيزهايي نامطلوب و خشن را از آن دور
کنيد. ابن سيرين مي گويد داشتن فندق بسيار نشان آن است که از بخيلي منفعت
يابد. او پوست فندق يعني دشواري را بخيل دانسته و مغز فندق را مال که چون
از پوست پاک شود گويي از چنگ بخيل بيرون کشيده شده است. به هر حال ديدن و
خوردن فندق در خواب نيکو است. مولف نفايس الفنون نيز در مورد فندق و گردو
همين عقيده را دارد که پوست کندن فندق نعمت را از چنگ بخيل بيرون کشيدن
است.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن فنجان در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ف بر اساس حروف الفبا

فنجان سهم و بهره ما است. از نيک و بد،
زشت و زيبا، تلخ و شيرين حوادثي که اتفاق مي افتند هر کس به اندازه تاثير
خويش سهمي دارد. فنجان در خواب پيمانه سهميه ما است از مجموع پيش آمدها.
تعداد فنجان هائي که در خواب مي بينيم گوياي بيش و کم اين بهره نيست بل که
آشکار کننده اين واقعيت است که ما نبايد خود را تنها بيانگاريم و به قدر
يقين ديگران هم هستند. آن چه درون فنجان است و مقابل ما قرار گرفته سهم
چيزي است که ما نصيب مي بريم. اگر تلخ است تلخ کامي است و اگر شيرين است
کامروائي است. اگر سياه است سيه روزي است و چنان چه روشن باشد نشان آينده
روشن و بخت بيدار است. براي روشن شدن موضوع ماجرائي را از يک خواب نامه
فرانسوي برايتان نقل مي کنم. ريموند جواني است بيست و هفت ساله از يک
خانواده کاتوليک فرانسه. فرانسويان معمولا پروتستان هستند اما کاتوليک
متعصب هم بين آن ها زياد يافت مي شود. ريموند پدر ندارد ولي مادرش زنده
است. به علاوه يک خواهر و يک برادر کوچک تر از خويش دارد زندگي آن ها را
بعد از مرگ پدرشان مادرش که توليدکننده انگور و صاحب کارخانه شراب سازي بود
اداره مي کرد. ريموند سال قبل ازدواج کرده و به سبب همين ازدواج از خانه
پدري خويش رفت. ريموند تعريف مي کند ( يک شب در خواب ديدم که مانند هرروز
صبح از اتاق خودم بيرون آمدم و سر ميز صبحانه نشستم مادرم براي همه ما
فنجان گذاشت و از قوري بزرگ قهوه ريخت. من بودم سر ميز و خواهرم و برادرم.
آن ها شروع کردند به خوردن صبحانه و نوشيدن قهوه ولي من وقتي فنجان را
برداشتم که بنوشم متوجه شدم قهوه درون فنجان مبدل به يک سنگ سياه شده. درست
همان طور که قهوه شکل ظرف را مي گيرد سنگ شده و اين سنگ سياه به فنجان
چسبيده بود به طوري که نه مي توانستم آن را بنوشم و نه از درون فنجان خالي
کنم و دور بيافکنم. در خواب از اين حادثه چنان خشمگين شدم که فنجان را روي
ميز کوبيدم و شکسته و از جاي برخاستم و رفتم.) فرداي آن شب که اين خواب را
ديدم نزد معبر رفتم و او به من گفت( مالي را بين تو و خواهر و برادر و
مادرت تقسيم مي کنند اما تو نمي تواني از سهم خودت بهره ببري. آن فنجان
نمايانگر سهم تو است) ريموند اضافه مي کند همين طور هم شد چون چند روز بعد
پدربزرگ ميلياردر من در ( ماسيو سانترال) مرد. او وصيت کرده بود تمام ثروتش
بين تنها فرزندش يعني مادرم و فرزندان او که پدر ندارند تقسيم شود مگر
ريموند که سنن و آداب را زير پا نهاده و با يک دختر يهودي ازدواج کرده است.
او مرا به علت ازدواج با يک دختر يهودي از ارث محروم کرده بود. ملاحظه مي
فرمائيد که فنجان با وضوح و روشني نمايانگر سهم ما است از آن چه اتفاق مي
افتد حال اگر در خواب ديديم فنجاني بزرگتر از فنجان ديگران داريم طبيعي است
که سود بيشتري عايد ما مي شود و اگر کوچک تر بود کمتر . اگر در خواب
ببينيم که فنجان ما افتاده و شکسته حقي از ما ضايع مي گردد و چنانچه آن
فنجان را خودمان زديم و شکستيم خود به تباهي کار خويش و انهدام بهره و سود
خود کمک مي کنيم. اگر در خواب ببينيم که فنجان شکسته و ترک دارد به طوري که
مايع درون آن در نعلبکي تراوش مي کند نشان آن است که مال ما هدر مي رود و
نفله مي شود.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن فلفل در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ف بر اساس حروف الفبا

ديدن فلفل در خواب خوب نيست. غم و رنج و
تلخ کامي و شکست است. چه خشک باشد و چه تر، چه در غذا پخته و آميخته باشيم و
چه سبز آن را سر سفره بنهيم. تعبير فلفل را در زمره چاشني ها و سس ها
گفتيم به حرف ـ س ـ کلمه سس نگاه کنيد ولي اين در صورتي است که فلفل محور
خواب ما باشد و اگر فلفل محور خواب و مهره اساسي رويا نباشد نبايستي به آن
اهميت داد. فلفل سرخ بدتر است و شر و فساد و خونريزي همراه دارد.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
1 2 3 4
© NightMelody.com 2008-2017