لینک های سریع : نایت ملودی | تعبیر خواب | تبليغات | تماس باما


تعبیر خواب :: برای دسترسی به کلمه مورد نظر بر روی حروف مورد نظرتان کلیک کنید ...
 الف  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش
 ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی

تعبير ديدن ذَكَر(نرینگی) در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ذ بر اساس حروف الفبا


ذَكَر(نرینگی)
حضرت دانیال گوید: قضیب در خواب فرزند و بزرگی و ناموری بود. اگر بیند كه او را دو قضیب است یا بیشتر، دلیل است كه او را هم فرزند بود، هم بزرگی در میان مردم. اگر بیند كه ذكر او بریده شده. دلیل كه فرزندش نباشد. اگر بیند كه قضیب خویش را ببرید، او را فرزندی نیاید. اگر بیند كه قضیب وی شعیف است، دلیل كه فرزندش بیمار گردد. محمدبن سیرین گوید: بزرگیِ قضیب، دلیل بر فرزند و بزرگی و ناموری كند و كوچكیِ وی، دلیل بر حقارت و كم نامی وی. اگر بیند كه از قضیب، قضیبهای دیگر، مانند شاخهای درخت پدید آمد، دلیل كند بر بسیاریِ فرزندان. اگر بیند كه از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل كه او را فرزندی دزد و راهزن پدید آید.


 اگر بیند كه از قضیب او مرغی پدید آمد، تاویلش آن است كه جواهرات یابد. اگر بیند كه از قضیب او موش بیرون آمد، دلیل كه او را دختری نابكار پدید آید، كه در او هیچ خیر نباشد. اگر بیند كه از قضیب او مار بیرون آمد، دلیل كه او را فرزندی آید كه دشمن او باشد. اگر بیند كه كژدم بیرون آمد، همین تاویل دارد. اگر بیند كه كرم و مور بیرون آمد، دلیل است فرزندش ضعیف و دون همت و فرومایه بود. اگر بیند كه از قضیب او نان بیرون آمد، دلیل كه مفلس و تنگدست گردد. اگر بیند كه كنجد بیرون آمد، دلیل كه عیالش كسی را به پنهان دوست دارد.


 اگر بیند كه خون بیرون آمد، دلیل كه با زنی حائض جماع كند. اگر بیند كه ریم بیرون آمد، فرزندی آرد معلول. اگر بیند كه آب صافی بیرون آمد، دلیل كه او را فرزندی آید مصلح و پارسا. اگر بیند كه آب تیره بیرون آمد، تاویلش به خلاف این است. اگر بیند كه منی بیرون آمد او را به قدر آن مال و خواسته حاصل شود. اگر بیند كه آتش بیرون آمد، یك نیمه به جانب مشرق و یك نیمه به جانب مغرب شد، دلیل كه او را فرزندی آید كه پادشاه مشرق و مغرب گردد، مانند ذوالقرنین. اگر بیند كه سرگین بیرون آمد، دلیل كه میلش به لواط بود.


ابراهیم كرمانی گوید: اگر بیند كه قضیب او راست گردید و سخت شد، دلیل است بخت و اقبال او قوی شود. اگر بیند كه قضیب او سخت دراز گردید، دلیل كه او را فرزندان بسیار باشد. اگر بیند كه قضیب خویش را بدست گرفت و ازجای خویش بیرون آورد و باز به جای خود نهاد، چنانكه بود دلیل كه فرزندش بمیرد و فرزند دیگرش به جای آید. اگر بیند كه بر قضیبش موی رسته است، دلیل است به جهت فرزندان شادمان گردد. جابر مغربی گوید: اگر بیند كه قضیب از وی جدا شد، دلیل كه فرزندش بمیرد یا مال او تلف شود و حركت قضیب درخواب، دلیل بر فراخی نعمت و قوت بخت كند.


 اگر بیند قضیبش در میان او شد، دلیل است كه گواهی كه داند بازگیرد. اگر بیند كه قضیبش بشكافت و از وی خون بیرون آمد، دلیل بر زیان مال و مرگ فرزند است. اگر بیند كه قضیبش آماس داشت، دلیل كند كه مالش زیادت گردد. اگر بیند كه گرهی بر قضیب او زدند، دلیل است كه عیش بر وی تباه شود. اگر بیند كه قضیب بر میان بسته است، دلیل است كه گواهی كه داند ندهد. اگر زنی بیند كه او را قضیب بود، اگر آبستن است پسری آورد، لیكن آن پسر نماند.


 اگر آبستن نباشد و پسر ندارد، مالش زیاد شود. اگر بیند كه قضیب او باریك بود، همین دلیل باشد. اگر بیندكه برخی از قضیب او بریده است، دلیل است كه او را فرزند آید كم یا بعضی ازمال و جاهش كم شود. اگر بیند كه از سوراخ قضیب او مروارید بیرون آمد یا گوهر، دلیل كند كه او را فرزند آید عالم پارسا. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن قضیب در خواب بر هفت وجه است. اول: فرزند. دوم:اهل بیت. سوم: مال. چهارم: عزت. پنجم: بزرگی. ششم: طاعت. هفتم: گرو یافتن.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبير ديدن ذره بین در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ذ بر اساس حروف الفبا

1ـ اگر خواب ببینید با ذره بین به چیزی نگاه می كنید ،

 نشانة آن است كه توانایی به ثمر رساندن كاری را از دست خواهید داد .


2ـ اگر زنی خواب ببیند ذره بینی دارد ، نشانة آن است كه توجه افرادی را به خود جلب می كند كه بعدها او را نادیده خواهند گرفت .http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبير ديدن ذرت پخته در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ذ بر اساس حروف الفبا

تعبیر خواب  دیدن ذرت پخته در خواب ، علامت آن است

كه آگاهی و مطالعه و برنامه ریزی درست برای آینده ، شما را به پیشرفت می رساند .http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبير ديدن ذرت در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ذ بر اساس حروف الفبا

1ـ پوست گرفتن ذرت در خواب ، نشانة تفریح و موفقیت در زندگی است .

 


2ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال گرد آوری دانه های ذرت هستند ، علامت آن است كه از پیروزی دوستان و اقوام خود خوشحال می شوید .http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
© NightMelody.com 2008-2017