لینک های سریع : نایت ملودی | تعبیر خواب | تبليغات | تماس باما


تعبیر خواب :: برای دسترسی به کلمه مورد نظر بر روی حروف مورد نظرتان کلیک کنید ...
 الف  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش
 ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی

تعبیر دیدن یشم در خواب 

يشم، سنگي است سبز رنگ که از جواهرات در
جه دوم و کم ارزش محسوب مي شود مثل لعل، عقيق و حکم آن همان تعبير جواهرات
است. اگر زني به شما انگشتري از يشم بدهد از جانب او سکون و آرامش خواهيد
يافت و اگر خودتان جنسي از يشم داشته باشيد، فراغت خاطر در شما پديد مي
آيد. اگر انگشتري که از يشم داريد تنگ باشد از جانب زن يا همسرتان تحت فشار
قرار خواهيد گرفت. زني که به شما خيلي نزديک است شما را تحت فشار قرار مي
دهد. اگر مقدار زيادي سنگ يشم در خواب ديديد، از جانب زني سود مي بريد که
آن سود بسيار است و اندک نيست.


© NightMelody.com 2008-2017