لینک های سریع : نایت ملودی | تعبیر خواب | تبليغات | تماس باما


تعبیر خواب :: برای دسترسی به کلمه مورد نظر بر روی حروف مورد نظرتان کلیک کنید ...
 الف  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش
 ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی

تعبیر دیدن غذا در خواب 

غذا نعمت و خيرو برکت و روزي است ولي نوع و
رنگ و طعم و مزه و مکان صرف آن در تعبير تاثير مثبت و منفي مي گذارد که
بايد مورد توجه قرار بگيرد. البته معبر هم اين نکات را در نظر مي گيرد ولي
اگر خودتان خواستيد تعبير کنيد و از اين کتاب کمک بخواهيد بايد اين جهات را
به ياد داشته باشيد من هم مختصرا توضيح مي دهم: گفتم غذا به طور کلي نعمت و
روزي است و خير و خوبي ولي اگر غذائي که پيش روي داشته باشيد بد رنگ و
متعفن و بد بو باشد در شما کراهت پديد آورد تعبير غذاي سالم را ندارد و
بيماري و رنجوري تعبير مي شود. اگر از آن غذا بخوريد شور باشد گرفتار ندامت
يا خشم مي شويد و اگر ترش باشد غم مي آوردچنانچه تلخ باشد تلخ کامي و شکست
است . اگر غذائي که مي خوريد دارچين و فلفل داشته باشد همين تعبير را دارد
يعني گرفتار تلخ کامي مي شويد و چنانچه زردي زعفران و زرد چوبه را تشخيص
دهيد غمگين مي شويد. به کار گرفتن زعفران و زرد چوبه اگر ندانيد و به شما
نگويند و زردي آن را نبينيد مهم نيست و تعبير بد ندارد. محل صرف غذا هم اثر
مي گذارد. براي غذا تعابير گفته شده قطعي است اما اگر در خواب ديديد که در
بيابان سفره گسترده ايد و غذا مي خوريد و از آن غذا خوشتان مي آيد در سفر
مالي به دست مي آوريد. اگر محل صرف غذا در خانه يک دوست باشد در شهر يا
محلي مشابه به پول مي رسيد که تامين داريد و احساس آرامش مي کنيد که اين را
البته خود بيننده بهتر مي تواند تشخيص دهد. اگر ديديد که در آشپزخانه غذا
صرف مي کنيد به وسيله همسرتان پولي به دست مي آوريد. روي هم رفته ديدن غذا
در خواب خوب است به شرطي که سالم و ماکول باشد.


© NightMelody.com 2008-2017