لینک های سریع : نایت ملودی | تعبیر خواب | تبليغات | تماس باما


تعبیر خواب :: برای دسترسی به کلمه مورد نظر بر روی حروف مورد نظرتان کلیک کنید ...
 الف  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش
 ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی

تعبیر دیدن غم باد در خواب 

غم باد يا فتق شکم چنين است که پوست شکم
در نقطه اي بالا مي رود و فشار روده به طرف بيرون برجستگي ايجاد مي کند.
اين را غم باد مي نامند. غم باد يا هر نوع آماس ديگري از اين دست که به علت
حادثه اي به وجود نيامده باشد تعبير آماس را دارد و مال و نعمت و سور بهره
تعبير مي شود. اگر در خواب ببينيد که غم باد داريد و روي شکم شما برجستگي
به وجود آمده و آماسيده از جانب همسرتان سودي عايدتان مي گردد که به
اندازه همان غم باد کم يا زياد است. اگر غم باد بزرگ باشد سود بسيار است و
اگر کوچک سود قليل.


© NightMelody.com 2008-2017