لینک های سریع : نایت ملودی | تعبیر خواب | تبليغات | تماس باما


تعبیر خواب :: برای دسترسی به کلمه مورد نظر بر روی حروف مورد نظرتان کلیک کنید ...
 الف  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش
 ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی

تعبیر دیدن غوره در خواب 

اگر در خواب ببينيد که غوره داريد يا بر
درخت است و آن درخت در تملک شماست يا جايي قرار گرفته که آنجا به شما تعلق
دارد خواب شما مي گويد کار مفيدي در دست اجرا داريد که ناتمام است يا
زمان انجام آن فرا نرسيده يا توفيق اقدام و انجام نيافته ايد. اگر در خواب
ببينيد که غوره مي خوريد غمين مي شويد و اين در صورتي است که ترشي غوره را
بچشيد و در خواب حس کنيد. اگر غوره را بخوريد و ترش نباشد از همان کار
ناتمام که گفته شد سود مي بريد و بهره مند مي گرديد. اگر غوره را با علم به
ترش بودن به کسي بدهيد او را اندوهگين مي کنيد و اگر در عالم خواب ندانيد
ترش است يا آن را شيرين بيانگاريد نيکي است که در حق او مي کنيد. ريختن
غوره در غذا و وجود غوره در طعامي که مي خوريد هيچ تعبير خاصي ندارد ولي
اگر ترش باشد تعبير خاص ترشي و چاشني ها را پيدا مي کند که در جاي خود
گفتيم.


© NightMelody.com 2008-2017