لینک های سریع : نایت ملودی | تعبیر خواب | تبليغات | تماس باما


تعبیر خواب :: برای دسترسی به کلمه مورد نظر بر روی حروف مورد نظرتان کلیک کنید ...
 الف  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش
 ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی

تعبیر دیدن غول در خواب 

غول در خواب يا واکنش ضعف است يا دشمني
است بزرگ که از او هم بيم داريم و هم آسيب مي بينيم و هميشه براي ما خطر
ايجاد مي کند . چنانچه در خواب غولي ديديد که عزم شما را داشت از جانب کسي
مورد تهديد قرار مي گيريد . اگر از غول بگريزيد امنيت مي يابيد و اگر او
را بکشيد يا منهدم کنيد بر دشمن چيره مي شويد . اگر در خواب غولي ببينيد
که خوشحال است شما غمگين مي شويد و اگر غول اندوهگين و ژنده بود شادي
بزرگي براي شما پيش مي آيد . غول واکنش ضعف بيننده خواب است . عظمت کار هم
مي تواند مولد احساس ضعف باشد.


© NightMelody.com 2008-2017