تا کردن دستمال جیبی کار سختی نیست، ولی اگر آن را درست تا نکنید و بی سلیقه آن را در جیبتان بگذارید، به ظاهرتان حالت بی اعتنایی به نظم و آراستگی داده اید. همین مدل تا را می توان برای کت های خانمانه هم بکار برد.

نحوه انجام آن بدین قرار است:

طریقه تا زدن دستمال جیب کت
دستمال را از قطر تا کنید تا مثلثی تشکیل شود که قاعده آن رو به شما باشد. گوشه اول آن سمت چپ قرار می گیرد.

طریقه تا زدن دستمال جیب کت
بخش فوقانی گوشه دوم را پایین بیاورید و در کنار گوشه شماره ۱ قرار دهید.

طریقه تا زدن دستمال جیب کت
گوشه شماره ۳ را هم در کنار گوشه شماره ۲ قرار دهید.

طریقه تا زدن دستمال جیب کت
گوشه شماره ۲آ را هم پایین بیاورید و کنار گوشه ۳ قرار دهید.

طریقه تا زدن دستمال جیب کت
بخش اضافی باقیمانده از آخرین تا را به زیر تا کنید. شاید لازم شود که دوبار تا کنید تا آن را زیر بخشی که معلوم است پنهان کنید. سپس طول اضافی را به زیر تا کنید. دوباره شاید لازم شود دوبار تا کنید.

طریقه تا زدن دستمال جیب کت
دستمال را با گوشه های رو به بالا بطور مرتب و منظمی در جیب بگذارید.

طریقه تا زدن دستمال جیب کت

نظرات
نام و نام خانوادگی  
آدرس ایمیل  
آدرس سایت