نایت ملودی » فرهنگ و هنر » هنر و ادب » آداب و رسوم » بازی محلی روستای کلی انزلی

بازی محلی روستای کلی انزلی

در این بازی افراد یک گروه به قید قرعه در یک ردیف به فاصله دو یا سه متر بصورت رکوع قرار گرفته و افراد گروه دوم به ترتیب از فاصله چند متری دویده و ضمن قرار دادن دو دست بر پشت افراد به صورت پرش از همه افراد عبور نموده و دوباره در صف جهت پرش قرار می گیرد.

 

اگر هر کدام از افراد گروه دوم یک پرش ناقص یا ناموفق انجام دهد جای دو گروه عوض می گردد.

یکی از شیرین کاریهای این بازی این است که افرادی که در حال پرش هستند می توانند در مراحلی از بازی موقع فرود آمدن با باسن خود به پشت فرد زده تا از آنها زهر چشم بگیرند.

نظرات
نام و نام خانوادگی  
آدرس ایمیل  
آدرس سایت