ساعت رسمی کشور ازاول فرودین ۱۳۹۲ یک ساعت جلو کشیده می شود. به گزارش تسنیم، براساس “قانون تغییر ساعت رسمی کشور ” مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ اول فروردین ماه هر سال یک ساعت…

ساعت رسمی کشور فرداشب تغییر می‌کند