لینک های سریع : نایت ملودی | تعبیر خواب | تبليغات | تماس باما


تعبیر خواب :: برای دسترسی به کلمه مورد نظر بر روی حروف مورد نظرتان کلیک کنید ...
 الف  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش
 ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی

تعبیر دیدن فیروزه در خواب 

فيروزه در خواب قدرت رواني و روحي است و
نشان تسلط بر اعصاب و خويشتن داري. در اين سنگ چيزي هست که در هيچ يک از
سنگ هاي بهادار نيست. فيروزه سنگي است بسيار خوش رنگ و زيبا و ارزنده اما
اگر کسي با دست چرب آن را لمس کند فاسد و خراب مي شود و ارزش خود را به طور
کلي از دست مي دهد به طوري که جواهر سازان آن را از حلقه انگشتري جدا مي
کنند و دور مي افکنند و در سطل زباله مي اندازند. به همين سبب آن را قدرت
رواني و تسلط بر اعصاب دانسته اند. اعصاب انسان نيز ظريف است و گاه به اندک
اشاره اي مخدوش مي گردد و شخص چنان کنترل خود را از دست مي دهد که احتمالا
به نابودي خويش يا ديگران اقدام مي کند. بعضي از معبران فيروزه را فتح و
پيروزي دانسته اند. شايد اين به سبب تشابه اسمي باشد و دسته اي ديگر عمر
دراز و فرزند شمرده اند و در نفايس نوشته شده فتح و نصرت و عمر دراز و
فرزند. اگر در خواب ببينيد فيروزه داريد بايد همان طور که از فيروزه مراقبت
مي نماييد مراقب اعصاب و برخوردهاي خويش باشيد. رنگ اين سنگ فيروزه اي
قشنگ آرام بخش اعصاب است ولي خود نمايانگر حساسيت اعصاب نيز هست. ابن سيرين
نوشته: اگر کسي در خواب ببيند که فيروزه اي از او ضايع شد مرادش بر نيايد.


© NightMelody.com 2008-2017